فضای کار اشتراکی یاسوج
فضای کار اشتراکی یاسوج

تجاریگذرگاه نوآوری پارک سیستان و بلوچستان
گذرگاه نوآوری پارک سیستان و بلوچستان

صنعتیمرکز رشد دانشگاه بیرجند
مرکز رشد دانشگاه بیرجند

مسکونیمرکز نوآوری چابهار
مرکز نوآوری چابهار

مسکونیمرکز رشد کرمان
مرکز رشد کرمان

مسکونیمرکز کارگاهی چابهار
مرکز کارگاهی چابهار

مسکونیپارک علم و فناوری بیرجند
پارک علم و فناوری بیرجند

مسکونیاستودیو تولید محتوا ایما
استودیو تولید محتوا ایما

تجاریاستودیو معماری و طراحی شهری فرا
استودیو معماری و طراحی شهری فرا

مسکونیمجتمع فناوری و نوآوری نوگام
مجتمع فناوری و نوآوری نوگام

فضای نوآور


بیشتر