مجموعه بازی و سرگرمی روکولند
۱۳۹۷-۰۹-۰۸
طراحی نما مسکونی
طراحی نما منزل مسکونی
۱۳۹۷-۰۹-۰۶

سردر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی س و ب


استفاده از معماری بومی و مصالح آجر موضوعی بود که در ابتدا مد نظر طراحان و کارفرما قرار داشت. همچنین سنخیت اشعار فرودی با منطقه سیستان و افسانه رستم و هفت خوان گزینه ای بود که مورد اتفاق طراح و کارفرما قرار گرفت. در طرح سعی شده است فضایی متناسب با فرهنگ و هنر ایجاد شود.

اداره کل فرهنگ ارشاد اسلامی

اردیبهشت 1397

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان بلوچستان
farhang va ershad (3)
farhang va ershad (5)
farhang va ershad (4)
farhang va ershad (2)
faradesign-button-footer2