یکپارچگی طرح:

در مقاطع مختلف یک طرح باید به گونه ای باشد که یکپارچه به نظر آمده و قابلیت گسترش آن به معنی ناتمام بودن طرح تلقی نگردد.

استقلال فضایی:

تحقیقات معمولا باید به گونه ای برنامه ریزی و طراحی شوند که علیرغم یکپارچگی طرح ،هر ساختمانی به صورت مستقل عمل نماید.به عبارت دیگر ساختمان ها مثل اشیاء هنری هرکدام شکل ویژه و مستقلی را در فضا به وجود آورد.

انعطاف پذیری:

مجموعه باید از انعطاف پذیری کافی بهره مند باشد. تا بتواند خود را با تحولات پیش بینی ناپذیراتی منطبق کند.

۱٫تغییرات کمی که وسعت و ابعاد مجموعه را شامل می شود.

۲٫تغییرات کیفی که تغییرات در نوع فناوری و روش های بکارگیری فناوری را شامل می شود.