نظام کالبدی

پارک های تحقیقاتی دارای تراکم نسبتا کمی هستند و نیازمند فضای آرام و عاری از هرگونه سروصدا می باشد.تاکید بر محیط طبیعی اطراف و دسترسی های سریع خارج به داخل سایت از خصوصیات اکثر پارک های موجود می باشد.

مقیاس

ارجحیت با مقیاس شهری است ولی مقیاس معماری و جزئیات از درجه اهمیت خاص برخوردار می باشند.

استقرار و موقعیت

  • نزدیکی به مراکز تحقیقاتی یا صنعتی
  • دسترسی به ورودی ها و خرجی های شهر
  • شریان های اصلی
  • محیط خوش منظر
  • آلودگی صوتی کم