معماری چیست؟ این سوال برای اغلب افراد همیشه به وجود می آید که به واقع معماری چیست؟

معماری علم است یا هنر؟

اولین تعریف معماری که در دایره المعارف معماری به آن استناد می شود متعلق به «جان راسکین» می باشد که درکتاب خود معماری را چنین تعریف کرده است: «معماری هنر  افراشتن و آراستن بنا توسط انسان است.»

معماری سبک طراحی و شیوه ساخت و ساز ساختمان ها و دیگر سازه های فیزیکی است.

به عنوان تصور، طراحی، درک و ساختن نیز تعریف می شود و تمام محیط بیرونی زندگی بشر را دربرمی گیرد.

انتظار ما از معماری به عنوان یک هنر، چیزی بیش از پاسخگویی به برنامه های عملکردی ساختمان است.